افزایش سرمایه شرکت بیمه نوین تصویب شد یک شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

Card image

مرحله اول این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و در مرحله دوم از محل سود انباشته و مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران محقق خواهد شد.