نماد ۵ شرکت بیمه‌ای در بازار سرمایه به رنگ قرمز در آمد یک شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

Card image

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۴.۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که ۳.۶۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۴.۶۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پاسارگاد بود که ۰.۰۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نمادشرکت بیمه ما با افزایش ۰.۸۲ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با افزایش ۳.۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آرمان بود که ۰.۰۳ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۸ شرکت قرمز پوش و ۵ شرکت سبزپوش بودند.